Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kuijpers Sports


Artikel 1 Definities

 1. Kuijpers Sports is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het organiseren van Sportdagen
  en teambuilding evenementen, en het verhuren van Sportmaterialen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de
  onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke
  persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of
  beroepsactiviteit (hierna: Particuliere Opdrachtgever) of de natuurlijke persoon of
  rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna:
  Zakelijke Opdrachtgever), en gebruik maakt van de Diensten van Kuijpers Sports, alsmede
  alle andere gebruikers en/of deelnemers waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’,
  verstaan: Kuijpers Sports en/of Opdrachtgever.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Kuijpers
  Sports en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten op afstand, waarbij
  Kuijpers Sports zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Materialen te
  leveren en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst
  komt tot stand door een aanbod van Kuijpers Sports en de aanvaarding daarvan door
  Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene
  voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Kuijpers Sports
  en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere
  inhoudende organiseren van evenementen, en geleverde Materialen alsmede alle andere
  door Kuijpers Sports ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke
  aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die
  niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Materialen’ verstaan: alle door Kuijpers Sports
  en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever verhuurde of geleverde
  Materialen, onder andere inhoudende een stormbaan, bubbel voetbal, mountainbikes,
  touwtrektouw en ander klein Sportmateriaal, die op de Website worden aangeboden en al
  dan niet zijn gemaakt door Kuijpers Sports zelf.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Kuijpers
  Sports, te raadplegen via www.kuijperssports.nl.
  Artikel 2 Identiteit van Kuijpers Sports
 9. Kuijpers Sports is bij de KvK geregistreerd onder nummer 63668777 en draagt btwidentificatienummer NL001165111B65. Kuijpers Sports is gevestigd aan Platbodem 16 (1991
  NG) te Velserbroek.
 10. Kuijpers Sports is per e-mail te bereiken via info@kuijperssports.nl of middels de Website
  www.kuijperssports.nl en telefonisch op 06 29572744.
  Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
 11. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Kuijpers Sports en op
  alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige
  rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden
  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 12. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
  schriftelijk met Kuijpers Sports overeengekomen.
 13. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden
  uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
  overeengekomen.
 14. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
  van Opdrachtgever.
 15. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig
  zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden
  alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval
  inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht
  mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke
  Algemene voorwaarden.
  Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
 16. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
  aangegeven.
 17. Opdrachtgever kan contact opnemen met Kuijpers Sports via de Website, e-mail of telefoon
  voor een van de aangeboden Diensten of Materialen.
 18. Kuijpers Sports zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan
  daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De
  Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een
  (elektronische) opdrachtbevestiging.
 19. Als Kuijpers Sports een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, geeft die bevestiging richting
  aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke
  verschrijvingen. Kuijpers Sports kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien
  Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan,
  een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 20. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Kuijpers
  Sports dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Kuijpers Sports deze
  schriftelijk bevestigt.
 21. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan,
  behoeft schriftelijke aanvaarding door Kuijpers Sports.
  Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
 22. Kuijpers Sports zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig
  de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 23. Kuijpers Sports heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en
  geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om
  de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het
  bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Kuijpers Sports niet kan garanderen
  dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Opdrachtgever bij de levering van
  Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 24. Kuijpers Sports heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 25. Bij het inschakelen van derden zal Kuijpers Sports de nodige zorgvuldigheid in acht nemen
  en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever
  redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen.
 26. De Overeenkomst kan alleen door Kuijpers Sports worden uitgevoerd indien Opdrachtgever
  volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Kuijpers Sports bij het sluiten van de
  Overeenkomst. Opdrachtgever draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan
  Kuijpers Sports aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs
  behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst,
  tijdig aan Kuijpers Sports worden verstrekt.
 27. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Kuijpers Sports zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan
  verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de
  hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 28. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Materialen een termijn is
  overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
  een termijn dient Opdrachtgever Kuijpers Sports hiervan schriftelijk in gebreke te stellen.
  Kuijpers Sports dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering
  te geven aan de Overeenkomst.
  Artikel 6 Verhuur en levering materiaal
 29. Opdrachtgever kan met Kuijpers Sports contact opnemen om Materialen te huren, die
  worden aangeboden op de Website.
 30. Indien het Materiaal niet op tijd terug wordt gebracht door Opdrachtgever, zullen extra
  kosten in rekening worden gebracht.
 31. Opdrachtgever kan ervoor kiezen om gebruik te maken van de haal- en brengservice van
  Kuijpers Sports. In dat geval zal Kuijpers Sports tegen betaling de gehuurde Materialen naar
  een gewenste locatie van Opdrachtgever brengen en afhalen.
 32. Indien er wordt gekozen voor de haal- en brengservice is het van belang dat de
  Opdrachtgever op de afgesproken tijd en datum alle Materialen schoon en in een goede
  staat heeft klaarliggen om opgehaald te worden.
 33. Indien Kuijpers Sports de Materialen niet op de overeengekomen datum kan leveren, stelt zij
  Opdrachtgever daarvan zo snel mogelijk in kennis. Kuijpers Sports is gerechtigd om in
  onderling overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum overeen te komen, mits
  Opdrachtgever hiermee akkoord gaat.
  Artikel 7 Evenementen
 34. Opdrachtgever kan met Kuijpers Sports contact opnemen voor het organiseren van
  evenementen, die worden aangeboden op de Website.
 35. De locatie kan door Opdrachtgever zelf verzorgd worden of aangevraagd worden bij Kuijpers
  Sports. Indien Kuijpers Sports de locatie verzorgd, kan er sprake zijn van extra kosten.
 36. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat alle deelnemers aan de evenementen zich aan
  de regels uit deze Algemene voorwaarden houden.
 37. Kuijpers Sports kan derden inhuren om als instructeur(s) te fungeren. Deze instructeurs zijn
  gekwalificeerd en daarom dienen instructies van instructeurs te allen tijde te worden
  opgevolgd door deelnemers. Ingeval instructies niet worden opgevolgd, is iedere deelnemer
  zelf verantwoordelijk voor de eventuele schade.
 38. De Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de mogelijke risico’s en gevaren van de
  evenementen en de deelnemers dienen te allen tijde voorzichtig te zijn. Kuijpers Sports is
  niet aansprakelijk voor letsel dat is ontstaan door deelname aan de evenementen of het
  huren van de Materialen. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer.
 39. Deelnemers die verhoogde risico’s hebben, onder andere, maar niet beperkt tot,
  zwangerschap en blessures, worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn. Kuijpers Sports is
  in dit geval niet verantwoordelijk.
 40. Kuijpers Sports heeft het recht om het evenement uit te stellen of te annuleren, in het geval
  dat het niet veilig is om het evenement door te laten gaan door slechte
  weersomstandigheden.
 41. Indien minderjarigen deelnemen aan het evenement, is het verplicht te allen tijde minstens
  1 (één) meerderjarige aanwezig te hebben die toezicht houdt op de (veiligheid van de)
  deelnemers. Deze toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de
  deelnemers, hun omgang met de Materialen en eventuele gevolgen die hieruit voortkomen.
  Artikel 8 Gebruik Materiaal
 42. Kuijpers Sports en/of een door hem ingeschakelde derde geeft voorafgaand aan het gebruik
  van de Materialen instructies over het gebruik hiervan. Opdrachtgever dient te allen tijde
  deze instructies op te volgend, alsmede goed en zorgvuldig met de Materialen om te gaan.
 43. Indien er sprake is van opblaasbare objecten, is het niet toegestaan voor deelnemers en/of
  gebruikers om scherpe objecten, waaronder maar niet uitsluitend begrepen sieraden, bij
  zich te hebben/dragen tijdens het gebruik van de Materialen. Ook dient de omgeving vrij te
  zijn van scherpe objecten, zoals maar niet beperkt tot: hekwerk en/of prikkeldraad.
 44. Het materiaal moet door Opdrachtgever schoon en in een goede staat worden
  geretourneerd aan Kuijpers Sports.
 45. Bij abnormaal en/of verkeerd gebruik van de Materialen behoudt Kuijpers Sports de
  mogelijkheid om de schade van de Materialen te verhalen.
 46. De opdrachtgever is bekend met de risico’s en gevaren van de Materialen en de deelnemers
  zijn te allen tijde voorzichtig bij het gebruik. Kuijpers Sports is niet aansprakelijk voor letsel
  door verkeerd of roekeloos gebruik van de Materialen door Opdrachtgever.
 47. Deelnemers die verhoogde risico’s hebben, onder andere, maar niet beperkt tot,
  zwangerschap en blessures, worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn. Kuijpers Sports is
  niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Materialen.
 48. Indien de Materialen worden gebruikt door minderjarigen is het verplicht ten allen tijde
  minstens 1 (één) meerderjarige aanwezig te hebben die toezicht houdt op de (veiligheid van)
  de deelnemers. Deze toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de
  deelnemers, hun omgang met het materiaal en eventuele gevolgen die hieruit voortkomen.
  Kuijpers Sports draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 49. Voor het gebruik van de Materialen kan door Kuijpers Sports een advies voor de
  minimumleeftijd worden opgegeven. Overtreding van dit advies is geheel voor eigen risico.
  Artikel 9 Wijziging van de Overeenkomst
 50. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
  uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Kuijpers
  Sports en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst
  overgaan.
 51. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
  van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte
  afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
  oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief
  betaald worden.
 52. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
  wanprestatie van Kuijpers Sports op en is voor Opdrachtgever geen grond om de
  Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 53. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Kuijpers Sports en
  Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een
  aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging
  geschiedt schriftelijk.
  Artikel 10 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
 54. Kuijpers Sports is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
  Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst
  niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Kuijpers Sports goede grond heeft te
  vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Kuijpers Sports
  Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld,
  waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt
  gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 55. Voorts is Kuijpers Sports bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde
  voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen
  welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde
  instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 56. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt,
  deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Kuijpers
  Sports gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door
  middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever, uit
  hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
  Artikel 11 Annulering en verplaatsing Klant
 57. Bij annulering van de Overeenkomst door Klant geldt dat Kuijpers Sports gerechtigd is de
  volgende kosten bij Klant in rekening te brengen:
  a. Bij annulering uiterlijk 1 (één) week voor aanvang van het evenement en/of het
  Verhuur van Materialen worden geen kosten in rekening gebracht.
  b. Bij annulering tussen 1 (één) week en 48 uur voor aanvang van het evenement en/of
  het Verhuur van Materialen wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.
  c. Bij annulering korter dan 48 uur voor aanvang van de het evenement en/of het
  Verhuur van Materialen wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht. Het
  is in dit geval niet meer mogelijk voor Kuijpers Sports om het materiaal in te zetten
  voor andere Opdrachtgevers. Ook wordt er in dit geval rekening gehouden met de
  tijd die gereserveerd is door Kuijpers Sports.
 58. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door
  Kuijpers Sports.
 59. Verzet van de afgesproken datum is mogelijk in overleg met Kuijpers Sports, indien dit
  uiterlijk 1 (één) week voor aanvang van het evenement en/of het Verhuur van Materialen
  wordt besproken met Kuijpers Sports.
 60. Verzet dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Kuijpers
  Sports.
  Artikel 12 Kosten, honorering en betaling
 61. Alle genoemde bedragen in de offerte voor Particuliere Opdrachtgevers zijn in euro’s en
  inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 62. Alle genoemde bedragen in de offerte voor Zakelijke Opdrachtgevers zijn in euro’s en
  exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 63. Kuijpers Sports heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
  herstellen.
 64. Betaling geschiedt via overboeking op rekening of contant.
 65. Indien het evenement en/of het Verhuur van Materialen binnen een termijn van minder dan
  10 (tien) dagen plaatsvindt, dient de factuur uiterlijk binnen 10 (tien) dagen na het sturen
  van de factuur door Opdrachtgever te zijn voldaan.
 66. Indien het evenement en/of het Verhuur van Materialen binnen een termijn van meer dan
  10 (tien) dagen plaatsvindt, dient de factuur voor aanvang van het evenement en/of het
  Verhuur van Materialen volledig door Opdrachtgever te zijn voldaan.
 67. Kuijpers Sports behoudt het recht voor om het verhuur en/of het evenement af te gelasten
  of (tijdelijk) op te schorten in het geval dat de factuur niet of niet volledig is betaald.
 68. Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de termijn heeft betaald, zal er een herinnering
  door Kuijpers Sports worden verstuurd waarin wederom een termijn van 10 (tien) dagen
  wordt gesteld. De eerste herinnering brengt geen kosten met zich mee. Indien
  Opdrachtgever na de termijn van de eerste herinnering de factuur nog steeds niet heeft
  voldaan, zal er een tweede herinnering volgen. Bij de tweede herinnering zullen ook
  administratiekosten van €39,50 worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 69. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
  onverwijld aan Kuijpers Sports mede te delen.
 70. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
  Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is
  vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
  opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is
  tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 71. Indien Kuijpers Sports besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer nietbetaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de
  verschuldigde hoofdsom en de in artikel 12.10 genoemde rente, tevens gehouden alle in
  redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De
  vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld
  conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke
  incassokosten.
  Artikel 13 Aansprakelijkheid
 72. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve
  gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Kuijpers
  Sports is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde
  bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft
  verstrekt.
 73. Kuijpers Sports is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar
  ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Kuijpers Sports, verleent
  Opdrachtgever de bevoegdheid aan Kuijpers Sports om, als een door Kuijpers Sports
  ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking
  mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 74. Ten aanzien van de verleende Diensten van Kuijpers Sports geldt een
  inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Kuijpers Sports kan derhalve niet
  aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Opdrachtgever over de geleverde
  Diensten.
 75. Kuijpers Sports is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend
  begrepen gevolgschade.
 76. Kuijpers Sports is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 77. Kuijpers Sports is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
  voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als
  bedoeld in artikel 14.
 78. Opdrachtgever vrijwaart Kuijpers Sports voor aanspraken van derden, van welke aard ook,
  die verband houden met de Diensten.
 79. Indien Kuijpers Sports aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn
  voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden
  is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Kuijpers Sports met
  betrekking tot haar Diensten.
 80. De aansprakelijkheid van Kuijpers Sports is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en
  uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien
  Kuijpers Sports niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever
  betaalde bedrag.
 81. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien
  sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kuijpers Sports.
 82. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
  worden beperkt of uitgesloten.
  Artikel 14 Overmacht
 83. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
  van Kuijpers Sports, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst
  niet meer mogelijk is.
 84. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar
  is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Kuijpers Sports
  zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en
  energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Kuijpers Sports, brand,
  overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse
  onrusten.
 85. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
  overmacht aanhoudt.
 86. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de
  nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de
  Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
  Kuijpers Sports overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in
  mindering gebracht alle kosten die Kuijpers Sports heeft gemaakt met betrekking tot de
  Overeenkomst.
  Artikel 15 Garantie
 87. Kuijpers Sports biedt geen garantie voor de door haar geleverde Diensten.
  Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens
 88. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men
  weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die
  vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
  verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
  een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Kuijpers Sports kan hieraan niet worden
  gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een
  rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de
  overeenkomst.
  Artikel 17 Intellectuele eigendom
 89. Kuijpers Sports behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond
  van de Auteurswet.
 90. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
  beschikbaarstelling aan Kuijpers Sports van gegevens. Opdrachtgever zal Kuijpers Sports
  vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen,
  gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
  Artikel 18 Klachtenregeling
 91. Indien Opdrachtgever een klacht heeft, dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan
  info@kuijperssports.nl of telefonisch te melden via 06 29572744. De klacht wordt, indien
  redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Kuijpers Sports in
  behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie
  ontvangt.
 92. Opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de
  Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Artikel 19 Wijzigingsbeding
 93. Kuijpers Sports behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te
  wijzigen dan wel aan te vullen. Kuijpers Sports zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte
  brengen.
 94. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever
  van toepassing op de Overeenkomst.
 95. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op
  de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen
  tot gevolg hebben dat Kuijpers Sports Diensten of Materialen kan leveren die wezenlijk
  anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn
  overeengekomen.
  Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 96. Op de rechtsverhouding(en) tussen Kuijpers Sports en haar Opdrachtgever is Nederlands
  recht van toepassing.
 97. Alle geschillen die tussen Kuijpers Sports en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden
  voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Opdrachtgever zijn of
  haar woonplaats heeft.
 98. Alle geschillen die tussen Kuijpers Sports en de Zakelijke Opdrachtgever mochten ontstaan,
  worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland.